Dotacja HoReCa 2024: Nowy Rozdział

Odbuduj i Wzmocnij Swoją Działalność dzięki środkom KPO

Kto może skorzystać z bezzwrotnych dotacji HoReCa?

 • program skupia się na branżach takich jak: hotele, restauracje, firmy cateringowe, obiekty turystyczne i kulturalne
 • wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski mające na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

 • jedno przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek o wsparcie finansowe
 • wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis
 • minimalna wartość netto inwestycji wynosi 50 tys. PLN
 • maksymalna wartość netto inwestycji wynosi 600 tys. PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 540 tys. PLN
 • maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 90%. W praktyce oznacza to, że wsparcie finansowe nie może stanowić więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, a wkład własny Przedsiębiorcy wynosi min. 10%
 • VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym
 • okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
 • realizacja inwestycji nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć nie później niż 31.01.2026 r.
 • wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki lub refundacji

Co można sfinansować ze środków dotacji HoReCa?

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (np. sprzęt gastronomiczny, meble kuchenne/ogrodowe/namiot gastronomiczny)
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych (np. klimatyzacja/wentylacja, remont obiektu/budowa tarasu/ budowa/rozbudowa ogródka gastronomicznego)
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej (np. fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii, urządzenia służące zmniejszeniu zużycia surowców i materiałów, urządzenia do zmniejszenia ilości odpadów, stacje ładowania aut elektrycznych)
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność (np. systemy automatyki budynków, system kluczy elektronicznych, systemy zarządzania przedsiębiorstwem, systemy rezerwacji online, systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów)
 • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności (np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem)
 • usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych

Jakie są kluczowe wymagania?

 • kluczowym warunkiem wnioskowania o dotację unijną jest wykazanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku. Oznacza to, że w latach 2019/2020 albo 2020/2021 firma odnotowała spadek obrotów o min. 20%  (spadek obrotów, o którym mowa, należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020 )
 • jeżeli działalność w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Przedsiębiorca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019
 • wolny limit pomocy de minimis (łączna wartość pomocy de minimis w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach nie przekracza kwoty 300 tys. euro )
 • wnioski przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)

Dotacja HoReCa 2024: Nowy Rozdział

Cena

1500 zł netto

Lokalizacja

Cała Polska

Terminy

1 EDYCJA – XX.XX.2014
2 EDYCJA – XX.XX.2014
3 EDYCJA – XX.XX.2014
4 EDYCJA – XX.XX.2014

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą