Branża Hotelowa inwestuje w szkolenia! Dlaczego?

Nowa Era w Branży Hotelowej, MICE i Restauracyjnej: Kluczowa Rola Szkoleń i Warsztatów w Zarządzaniu Projektami

Ogłoszona przez PARP 5 lipca 2023, całkowita kwota pomocy finansowej w ramach Inwestycji w dywersyfikację działalności sektora HoReCa wynosi 1 261 552 841 zł (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych). 

Branża hotelowa jest jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki na całym świecie. Wraz z rosnącym ruchem turystycznym, rosnącymi oczekiwaniami klientów i zmianami geopolitycznymi, hotele muszą stale dostosowywać swoje usługi i ofertę, aby pozostać konkurencyjnymi. W tym kontekście, szkolenia odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb nowoczesnej branży hotelowej.

Obsługa Gościa 

Kluczowym elementem w doświadczeniu Gości w hotelu są relacje. Goście oczekują coraz wyższego poziomu obsługi, spersonalizowanych usług i reakcji na swoje potrzeby. Dlatego szkolenia z zakresu obsługi klienta są niezbędne i muszą ewoluować. Personel powinien być przygotowany do radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami, od rozwiązywania konfliktów po obsługę klientów o różnych potrzebach i oczekiwaniach.

Dostosowanie do Technologii

W miarę jak technologia zmienia sposób, w jaki ludzie rezerwują i korzystają z usług hotelowych, personel musi być szkolony w obszarze nowoczesnych systemów rezerwacji, zarządzania danymi i korzystania z narzędzi online. Szkolenia w zakresie obsługi systemów PMS (Property Management System) oraz narzędzi do zarządzania rezerwacjami i komunikacją online są kluczowe, aby hotele mogły efektywnie działać w erze cyfrowej.

Bezpieczeństwo i Higiena

Pandemia COVID-19 uczyniła kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną priorytetem w branży. Personel hotelowy musi być przeszkolony w zakresie nowych standardów sanitarnych, dezynfekcji i obsługi sytuacji awaryjnych. Świadomość pracowników związana z bezpieczeństwem i higieną są nie tylko kluczowe dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Gości, ale także dla zachowania reputacji hotelu.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi są istotne dla kształtowania umiejętności liderów i menedżerów, aby efektywnie zarządzać zespołem. Obejmuje to zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników i budowanie kultury organizacyjnej. Wszystko w oparciu o częstą rotację personelu. 

Zrównoważony Rozwój i Ekorozwój (ESR, CSR)

Branża musi również zwracać uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju. Szkolenia z zakresu zrównoważonego zarządzania hotelem, redukcji zużycia energii, zarządzania odpadami i promowania praktyk przyjaznych dla środowiska są niezbędne, aby miejsce mogł przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Nowoczesna branża hotelowa stawia przed sobą wiele wyzwań, zarówno pod względem obsługi klienta, jak i efektywnego zarządzania operacjami. Dlatego szkolenia stają się kluczowym narzędziem, które pomaga hotelom sprostać tym wyzwaniom. Przygotowany i przeszkolony personel to inwestycja, która przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku hotelu, zwiększa lojalność klientów i pozwala na skuteczne konkurowanie na  dzisiejszym rynku. Szkolenia są kluczem do sukcesu w nowoczesnej branży hotelowej.

Pozdrawiam, Tomek